En preparar polítiques i propostes relacionades amb la seguretat del consumidor, la salut i el medi ambient, la Comissió Europea confia en comitès científics independents perquè li proporcionin un assessorament científic sòlid, així com per a cridar la seva atenció sobre problemes nous i emergents. Els comitès científics poden recórrer a experts addicionals d’una llista de reserva, i a una base de dades d’experts.
Els següents dos comitès científics van començar el seu treball a l’abril de 2016:
  • Comitè Científic sobre Seguretat del Consumidor (SCCS)
  • Comitè Científic de Salut, Medi Ambient i Riscos Emergents (SCHEER)

COMITÈ CIENTÍFIC SOBRE SEGURETAT DEL CONSUMIDOR (SCCS)

Aquest comitè emet dictàmens sobre els riscos per a la salut i la seguretat -químics, biològics, mecànics i altres riscos físics- dels productes de consum no alimentaris, com per exemple: els productes cosmètics i els seus ingredients, les joguines, la roba i complements tèxtils, els vehicles de motor, els articles de cura personal, els tatuatges o els aparells per al bronzejat artificial.

COMITÈ CIENTÍFIC DE SALUT, MEDI AMBIENT I RISCOS EMERGENTS (SCHEER)

El SCHEER, a sol·licitud dels serveis de la Comissió, proporciona opinions sobre qüestions relacionades amb la salut, el medi ambient i els riscos emergents. En particular, el Comitè emet dictàmens sobre qüestions relacionades amb riscos per a la salut i el medi ambient emergents o recentment identificats i sobre qüestions àmplies, complexes o multidisciplinàries que requereixen una avaluació exhaustiva dels riscos per a la seguretat del consumidor o la salut pública i qüestions relacionades que no estan cobertes per una altra avaluació de riscos de la Unió Europea cossos.

El SCHEER també proporcionarà opinions sobre els riscos relacionats amb els contaminants en els mitjans ambientals i altres factors biològics i físics o condicions físiques canviants que poden tenir un impacte negatiu en la salut i el medi ambient, per exemple, en relació amb la qualitat de l’aire, l’aigua, les deixalles i el sòl, així com en
l’avaluació ambiental del cicle de vida.

Per a més informació sobre els comitès científics, consulti la seva pàgina oficial en la Comissió Europea.